Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3068782
(11)  Číslo patentu  28897 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14802788.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3068782 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361903893 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/04  C07C 51/083   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/065121 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/073481 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated; 50 Northern Avenue, Boston, MA 02210; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TANOURY, Gerald, J.; 151 O'Malley Road, Marlborough, MA 01752; US;
NUGENT, William, Aloysius; P.O. Box 1021, Manomet, MA 02345; US;
DVORNIKOVS, Vadims; 45 Chace Hill Road, Lancester, MA 01523; US;
ROSE, Peter, Jamison; 4 Pine Brook Lane, Littleton, MA 01460; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsoby prípravy inhibítorov replikácie vírusov chrípky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.11.2022 
   Maximálna platnosť do  12.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 03/2019 SC4A
 
EP 3068782
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.10.2018 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 10.10.2019 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2020 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3068782
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.10.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 17.10.2018 Typ Doručené
1b Opis 17.10.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 19.10.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.02.2019 Typ Odoslané
EP 3068782
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku