Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3071220
(11)  Číslo patentu  33396 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14802642.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3071220 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13193953, 2834000, 201314086696, 201414182776 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2013, 21.11.2013, 21.11.2013, 18.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, CA, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/00  A61K 39/395   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/075315 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/075194 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Apeiron Biologics AG; Campus-Vienna-Biocenter 5, 1030 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LOIBNER, Hans; Heimgasse 23, A-1230 Vienna; AT;
MUTSCHLECHNER, Oliver; Reisenbauerring 8/2/21, A-2351 Wiener Neudorf; AT;
LADENSTEIN, Ruth; Roterdstrasse 7-9/1/2/5, A-1160 Vienna; AT;
KLIER, Isabel; Fuhrmannsgasse 8/21, A-1080 Vienna; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Prípravky na liečenie GD2 pozitívnej rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.11.2022 
   Maximálna platnosť do  21.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.05.2020 05/2020 SC4A
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33199115 1 Eusa Pharma (UK) Limited nevýlučná 26.06.2018 platná
 
EP 3071220
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2020 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3071220
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.02.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 11.02.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 11.02.2020 Typ Doručené
1c Opis 11.02.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.03.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.03.2020 Typ Odoslané
EP 3071220
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku