Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3060200
(11)  Číslo patentu  37831 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14802529.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3060200 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361894279 P, 201314062194 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.10.2013, 24.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/16  A61K 31/198  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/061527 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/061288 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tyme, Inc.; 1 Pluckemin Way, Suite 103, Bedminster, NJ 07921; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOFFMAN, Steven; 15 Knichel Road, Mahwah, NJ 07430; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Deriváty tyrozínu a kompozície, ktoré ich obsahujú 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.10.2022 
   Maximálna platnosť do  21.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3060200
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3060200
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.06.2021 Typ Doručené
1a Opis 18.06.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 18.06.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.06.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 15.07.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 16.09.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 16.09.2021 Typ Doručené
4b Sprievodný list 16.09.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.09.2021 Typ Odoslané
EP 3060200
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku