Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3052628
(11)  Číslo patentu  34465 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14800179.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3052628 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361887288 P, 201461983720 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.10.2013, 24.04.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/113  A61K 31/7088  A61K 31/713  A61P 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/059160 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/051318 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alnylam Pharmaceuticals, Inc.; 300 Third Street, Cambridge, MA 02142; US;
Icahn School of Medicine at Mount Sinai; One Gustave L. Levy Place, New York, NY 10029; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BETTENCOURT, Brian; 300 Third Street, Cambridge, MA 02142; US;
FITZGERALD, Kevin; 300 Third Street, Cambridge, MA 02142; US;
QUERBES, William; 300 Third Street, Cambridge, MA 02142; US;
DESNICK, Robert, J.; 170 East 93rd Street, New York, NY 10128; US;
YASUDA, Makiko; 100 Overlook Terrace Apartment 612, New York, NY 10040; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Kompozície a spôsoby inhibície expresie génu ALAS1 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  12-2020 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.10.2023 
   Maximálna platnosť do  03.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2020 9/2020 SC4A
 
EP 3052628
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 10.06.2020 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3052628
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.09.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.09.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3052628
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.06.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.06.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 09.06.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 09.06.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.06.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 12.06.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.07.2020 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 26.08.2020 Typ Doručené
EP 3052628
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku