Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3068800
(11)  Číslo patentu  32389 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14800000.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3068800 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201320066 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  G01N 33/53   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/074409 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/071330 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  UCB Biopharma SPRL; 60, allée de la Recherche, 1070 Brussels; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ATHERFOLD, Paul Alan; c/o IPD UCB Celltech 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB;
CESKA, Thomas Allen; c/o IPD UCB Celltech 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB;
FINNEY, Helene Margaret; c/o IPD UCB Celltech 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB;
KEVORKIAN, Lara; c/o IPD UCB Celltech 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB;
SARKAR, Kaushik; c/o IPD UCB Celltech 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB;
SMITH, Bryan John; c/o IPD UCB Celltech 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB;
TYSON, Kerry Louise; c/o IPD UCB Celltech 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Protilátky špecifické k FcRn 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.11.2022 
   Maximálna platnosť do  12.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 3068800
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.09.2019 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2020 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3068800
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 16.10.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 16.10.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 16.10.2019 Typ Doručené
1d Sprievodný list 16.10.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2019 Typ Odoslané
EP 3068800
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku