Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3052295
(11)  Číslo patentu  35755 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14799952.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3052295 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.08.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  506432013 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 48/27  B29C 48/693  B29C 48/692  B29C 48/694  B01D 29/64  B29C 48/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AT2014/050223 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/048831 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.; Freindorf Unterfeldstrasse 3, 4052 Ansfelden; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARBEITHUBER, Josef; Freindorf Unterfeldstraße 3, A-4052 Ansfelden; AT;
FEICHTINGER, Klaus; Freindorf Unterfeldstraße 3, A-4052 Ansfelden; AT;
PAULI, Peter; Freindorf Unterfeldstraße 3, A-4052 Ansfelden; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Filtračné zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.09.2023 
   Maximálna platnosť do  29.09.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.01.2021 1/2021 SC4A
 
EP 3052295
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.10.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3052295
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.09.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.09.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.09.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3052295
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.10.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 19.10.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 19.10.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.10.2020 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 02.11.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 27.11.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.12.2020 Typ Odoslané
EP 3052295
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku