Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3079901
(11)  Číslo patentu  35915 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14795642.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3079901 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13196871 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.10.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 17/10  G02B 27/01   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/074115 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/086233 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARNDT, Martin; Beverstrasse 6, 52066 Aachen; DE;
GOSSEN, Stefan; Kühlwetterstraße 8, 52072 Aachen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Termoplastická fólia na tabuľu z vrstveného skla s klinovou vložkou nelineárne plynulou vo zvislom a vodorovnom smere 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.11.2022 
   Maximálna platnosť do  10.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.01.2021 02/2021 SC4A
 
EP 3079901
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2020 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3079901
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.12.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 08.12.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 08.12.2020 Typ Doručené
1c Opis 08.12.2020 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.12.2020 Typ Doručené
2a Sprievodný list 08.12.2020 Typ Doručené
2b Plná moc 08.12.2020 Typ Doručené
2c Opis 08.12.2020 Typ Doručené
2d Sprievodný list 08.12.2020 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2020 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.12.2020 Typ Odoslané
EP 3079901
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku