Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3063469
(11)  Číslo patentu  27379 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14793810.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3063469 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202013010245 U, 202014006057 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.10.2013, 22.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F21V 21/03  F21V 23/06  H02G 3/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/072770 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/062972 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Filuxx Systems GmbH; Otto-Hahn-Straße 13, 65520 Bad Camberg; DE;
Lopaska, Stefan; Otto-Hahn-Straße 13, 65520 Bad Camberg; DE;
Fischer, Hans Richard; Asbecker Straße 6, 58802 Balve-Eisborn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LOPASKA, Stefan; Otto-Hahn-Straße 13, 65520 Bad Camberg; DE;
FISCHER, Hans Richard; Asbecker Straße 6, 58802 Balve-Eisborn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Mechanizmus pre pripojenie elektrických svietidiel so zvodom chybného prúdu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.10.2023 
   Maximálna platnosť do  23.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 9/2018 SC4A
 
EP 3063469
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.05.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3063469
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 16.10.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 11.10.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.10.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.10.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.11.2022 331,00 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3063469
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.05.2018 Typ Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.05.2018 Typ Doručené
Opis 23.05.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 25.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 25.06.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.08.2018 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 08.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 28.07.2022 Typ Odoslané
EP 3063469
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 28.07.2022 Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku