Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3066456
(11)  Číslo patentu  35246 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14792832.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.11.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3066456 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13191395 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 21/85  B07C 5/342   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/073578 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/063300 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TOMRA Sorting NV; Research Park Haasrode 1622 Romeinse straat, 20, 3001 Leuven; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HARBECK, Hartmut; Riststrasse 10A, 22880 Wedel; DE;
BALTHASAR, Dirk; Mooshell 6, 56154 Boppard; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kontrolné zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.11.2022 
   Maximálna platnosť do  03.11.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 3066456
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2020 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3066456
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.08.2020 Typ Doručené
1a Opis 25.08.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 25.08.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 25.08.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.08.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.10.2020 Typ Odoslané
EP 3066456
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku