Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3057936
(11)  Číslo patentu  40787 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14790918.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3057936 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361890392 P, 201414509123 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2013, 08.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  11.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 209/68  C07C 211/55  C07C 211/58   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/059880 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/057487 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LANXESS Corporation; 111 RIDC Park West Drive, Pittsburgh, PA 15275-1112; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  COHN Mitchel; 176 West Walk, 065 16 West Haven, CT; US;
ABBOTT Ronald D.; 40 Little Brook Road, 060 57 New Hartford, CT; US;
TRUE Alan B.; 1706 Winding Ridge Trail, 379 22 Knoxville, TN; US;
CHEN Huiyuan; 38 Royalwood Court, 064 10 Cheshire, CT; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob v pevnom lôžku pre alkyláciu aromatických amínov katalyzovanú ílom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.10.2023 
   Maximálna platnosť do  09.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 11.01.2023 1/2023 SC4A
 
EP 3057936
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3057936
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.09.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3057936
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.12.2022 Typ Odoslané
EP 3057936
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku