Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3063260
(11)  Číslo patentu  30629 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14789798.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3063260 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13190555, 14169159 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.10.2013, 20.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12C 3/08  C12C 3/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/025009 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/062745 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Totally Natural Solutions Ltd; Unit 3a Arnold Business Park, Branbridges Road, East Peckham, Kent TN12 5LG; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MARRIOTT, Raymond; 69 Gipsy Lane, Kettering, Northamptonshire NN16 8TZ; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Frakcionácia chmeľových olejov s použitím kvapalného a superkritického oxidu uhličitého 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.10.2022 
   Maximálna platnosť do  23.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 07/2019 SC4A
 
EP 3063260
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 10.10.2019 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.10.2020 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.10.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3063260
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.04.2019 Typ Doručené
1a Opis 09.04.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 09.04.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 09.04.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.04.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.06.2019 Typ Odoslané
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.06.2019 Typ Odoslané
EP 3063260
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku