Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3055360
(11)  Číslo patentu  38571 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14789695.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3055360 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361887713 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.01.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08K 5/09  C08K 9/00  C08K 9/04  C09C 1/30  C09C 3/00  C09C 3/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/059254 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/054107 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PPG Industries Ohio, Inc.; 3800 West 143rd Street, Cleveland, OH 44111; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MARTIN, Justin Jonathan; 145 Birchwood Way, Irwin, PA 15642; US;
OKEL, Tim Allen; 111 Old Gate Road, Trafford, PA 15085; US;
VOTRUBA-DRZAL, Peter Lawrence; 119 Yorkshire Drive, Pittsburgh, PA 15208; US;
KOLLAH, Raphael; 311 Frey Drive, Wexford, PA 15090; US;
WILT, Truman; 154 Sandy Drive, Clinton, PA 15026; US;
EDELMAN, Clint Steven; 1358 Pocono Street, Pittsburgh, PA 15218; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Upravené plnivá, zmesi s ich obsahom a výrobky z nich pripravené 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.10.2022 
   Maximálna platnosť do  06.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.01.2022 1/2022 SC4A
 
EP 3055360
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3055360
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3055360
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.09.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 10.09.2021 Typ Doručené
1b Opis 10.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 25.10.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 20.12.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 20.12.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.12.2021 Typ Odoslané
EP 3055360
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku