Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3055331
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14789591.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3055331 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361890098 P, 201361890104 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.10.2013, 11.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  C07K 16/30  A61K 39/00  A61K 47/68  A61P 35/00  A61P 35/02  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2014/053057 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/052537 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Oxford Bio Therapeutics Limited; 94A Innovation Drive, Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RZ; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TERRETT, Jonathan Alexander; Oxford BioTherapeutics Inc San Jose Biocenter 5941 Optical Court, San Jose California CA 95138; US;
ACKROYD, James Edward; 94A Innovation Drive Miton Park, Abigdon Oxfordshire OX14 4RZ; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Konjugované protilátky proti LY75 na liečbu rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 31766471 1 BERLIN-CHEMIE AG výlučná 14.07.2016 platná
 
EP 3055331
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3055331
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Doplnenie materiálov 26.03.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 26.03.2021 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.03.2021 Typ Doručené
2a Sprievodný list 29.03.2021 Typ Doručené
2b Opis 29.03.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.04.2021 Typ Platba
EP 3055331
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku