Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2989999
(11)  Číslo patentu  31591 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14789075.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2989999 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20130046015, 20140013819 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.04.2013, 06.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 17/16  B23B 41/00  B25B 23/14  B25F 5/00  G05B 19/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/KR2014/003688 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/175705 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rimscience Co., Ltd.; 2nd Floor 477-11 Sangdo-dong Dongjak-gu, Seoul 156-881; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YOON, Sang Jin; 103-702 278 Bangbae-ro Seocho-gu, Seoul 137-925; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Rotačno prítlačné zariadenie schopné elektrického ovládania a spôsob jeho ovládania  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.04.2022 
   Maximálna platnosť do  25.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2019 10/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.12.2022 23/2022 MM4A
 
EP 2989999
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.07.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2989999
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.06.2019 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.04.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.04.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2989999
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.07.2019 Typ Doručené
Opis 16.07.2019 Typ Doručené
Plná moc 16.07.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 16.07.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.07.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.09.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 25.07.2022 Typ Odoslané
EP 2989999
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku