Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2989829
(11)  Číslo patentu  29675 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14787987.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2989829 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361816662 P, 201314141985 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.04.2013, 27.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 12/801  H04W 28/02  H04W 76/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/034879 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/176200 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intel IP Corporation; 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BANGOLAE, Sangeetha, L.; 15990 SW Catbird LN, Beaverton, OR 97007; US;
MARTINEZ TARRADELL, Marta; 2111 N.E. 25th Avenue, Hillsboro, OR 97124; US;
PINHEIRO, Ana, Lucia; 1747 NE Orenzo Sta Parkway, Hillsboro, OR 97124; US;
JAIN, Puneet; 203 NE 61st Ter, Hillsboro, OR 97124; US;
SHAN, Chang Hong; Room 401 No. 15 Lane 599 Laifang Road, 200336 Shanghai; CN;
CHOI, Hyung-Nam; Amrumer Knick 11, 22117 Hamburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prístroj a metóda na riadenie preťaženia v bezdrôtových komunikačných sieťach 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.04.2019 
   Maximálna platnosť do  22.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 07.01.2020 1/2020 MM4A
 
EP 2989829
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2989829
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2989829
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.01.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 02.01.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 02.01.2019 Typ Doručené
1c Opis 02.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.01.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2989829
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku