Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3041842
(11)  Číslo patentu  33512 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14786383.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3041842 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361874545 P, 201361899943 P, 201462004385 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.09.2013, 05.11.2013, 29.05.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.07.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/10  A61K 31/438  A61P 9/00  A61P 1/00  A61P 29/00  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/054202 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/035113 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Roivant Sciences GmbH; Viaduktstrasse 8, CH-4051 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DE LOMBAERT, Stéphane; 17 Hunting Ridge Farms Road, Branford, Connecticut 06405; US;
GOLDBERG, Daniel R.; 31 Highland Avenue, Redding, Connecticut 06896; US;
BRAMELD, Kenneth; 345 Camino Al Lago, Menlo Park, California 94027; US;
SJOGREN, Eric Brian; 442 Dell Avenue, Mountain View, California 94043; US;
SCRIBNER, Andrew; 4205 Ellisfield Drive, Durham, North Carolina 27705; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spirocyklické zlúčeniny ako inhibítory tryptofán hydrolázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.09.2022 
   Maximálna platnosť do  05.09.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.05.2020 05/2020 SC4A
 
EP 3041842
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.08.2020 7 132,50 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.08.2020 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.08.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3041842
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis prevodu 16.01.2020 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 16.01.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 16.01.2020 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.01.2020 Typ Doručené
2a Opis 16.01.2020 Typ Doručené
2b Sprievodný list 16.01.2020 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.01.2020 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 17.02.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 17.02.2020 Typ Doručené
4b Plná moc 17.02.2020 Typ Doručené
4c Sprievodný list 17.02.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 05.03.2020 Typ Odoslané
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.04.2020 Typ Odoslané
7 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 21.09.2020 Typ Odoslané
8 vnútrospisový list 26.10.2020 Typ Interné listy
9 Žiadosť o zápis prevodu 12.10.2021 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 12.10.2021 Typ Doručené
9b Plná moc 12.10.2021 Typ Doručené
10 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2021 Typ Platba
11 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 20.10.2021 Typ Odoslané
EP 3041842
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 04.03.2020 Roivant Sciences GmbH Karos Pharmaceuticals, Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku