Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3055308
(11)  Číslo patentu  26353 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14781169.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3055308 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13187764 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 471/04  A61K 31/44  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/071283 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/052105 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F.Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GOBBI Luca; Unterer Lehmattweg 19, CH-4463 Buus; CH;
KNUST Henner; Im Ortsetter 26A, 796 18 Rheinfelden; DE;
KOERNER Matthias; Kolpingstrasse 10, 796 39 Grenzach-Wyhlen; DE;
MURI Dieter; St. Johanns-Ring 108, CH-4056 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Deriváty diazakarbazolu ako tau-pet-ligandy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.10.2023 
   Maximálna platnosť do  06.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2018 5/2018 SC4A
 
EP 3055308
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.01.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3055308
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 26.09.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.09.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.09.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.09.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.09.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3055308
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.01.2018 Typ Doručené
Opis 19.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 19.01.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 19.01.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.01.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.04.2018 Typ Odoslané
EP 3055308
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku