Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3041698
(11)  Číslo patentu  37923 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14777719.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3041698 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1358548 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.07.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60J 5/10  B60J 5/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2014/052203 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/033076 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Compagnie Plastic Omnium; 19 Avenue Jules Carteret, 69007 Lyon; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DEMANGE, Jean-Yves; 12 Rue du repos, F-01500 Amberieu En Bugey; FR;
COUDRON, Philippe; 14 Allée des Alpes, F-69300 Caluire & Cuire; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vnútorná schránka zadných dverí vozidla, s pripojeným technickým panelom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.09.2022 
   Maximálna platnosť do  05.09.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3041698
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.09.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3041698
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 13.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 13.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 13.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 3041698
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku