Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3021784
(11)  Číslo patentu  37931 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14777152.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3021784 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20131162 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.07.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.05.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61C 8/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/062971 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/004614 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dental Knowledge S.r.l.; Largo Augusto, 1, 20122 Milano; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BERTAGNON Valter; Largo Augusto, 1, I-20122 MILANO; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spojovacie zariadenie pre zubné implantáty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.07.2022 
   Maximálna platnosť do  09.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3021784
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.07.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3021784
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.07.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 30.07.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 30.07.2021 Typ Doručené
1c Opis 30.07.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3021784
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.09.2021 Dental Knowledge S.r.l. Dental Knowledge S.r.l.
2 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 23.09.2021 BERTAGNON Valter BERTAGNON, Valter
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku