Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3035824
(11)  Číslo patentu  40356 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14776567.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3035824 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.07.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201370456 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47B 96/02  A47B 57/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/DK2014/050248 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/024572 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LCC 2015 APS; Grønnegyden 37 Stige, 5270 Odense N; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MOGENSEN Erling Kristen; Færgegårdvej 78Strib, 5500 Middelfart; DK;
ANDERSEN Søren Bøgede; Grønnegyden 37, 5270 Odense N; DK;
THOMSEN Steen Juul; Tevringevej 39, 5462 Morud; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Polica 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.08.2023 
   Maximálna platnosť do  20.08.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 3035824
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3035824
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.08.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3035824
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 26.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 26.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 06.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 06.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 06.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2022 Typ Odoslané
EP 3035824
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku