Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2980808
(11)  Číslo patentu  28104 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14776462.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2980808 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013071833 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01F 1/08  C22C 38/00  H01F 1/057  H01F 41/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2014/058737 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/157448 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hitachi Metals, Ltd.; 2-70, Konan 1-chome, Minato-ku,, Tokyo 108-8224; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NISHIUCHI, Takeshi; c/o Magnetic Materials Research Laboratory HITACHI METALS LTD. 15-17, Egawa 2-chome Shimamoto-cho, Mishima-gun, Osaka 618-0013; JP;
KUNIYOSHI, Futoshi; c/o Magnetic Materials Research Laboratory HITACHI METALS LTD. 15-17, Egawa 2-chome Shimamoto-cho, Mishima-gun, Osaka 618-0013; JP;
ISHII, Rintaro; c/o Magnetic Materials Research Laboratory HITACHI METALS LTD. 15-17, Egawa 2-chome Shimamoto-cho, Mishima-gun, Osaka 618-0013; JP;
KAWATA, Tsunehiro; c/o Magnetic Materials Research Laboratory HITACHI METALS LTD. 15-17, Egawa 2-chome Shimamoto-cho, Mishima-gun, Osaka 618-0013; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spekaný magnet na báze R-T-B 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.03.2023 
   Maximálna platnosť do  27.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2980808
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2980808
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.02.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2980808
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.08.2018 Typ Doručené
Opis 03.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 03.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.10.2018 Typ Odoslané
EP 2980808
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku