Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2968385
(11)  Číslo patentu  29164 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14775026.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2968385 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361780219 P, 201361883604 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.03.2013, 27.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/7072  A61K 31/7064  A61K 31/7068  A61P 25/04  A61P 25/28  A61P 27/06  A61P 29/00  A61P 37/00  C07H 19/067  C07D 405/04  C07D 405/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/026865 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/160502 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tufts University; 136 Harrison Avenue, Boston, MA 02111; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HAYDON, Philip, G.; 234 Causeway Street 809, Boston, MA 02114; US;
LEE, Jinbo; 10 Orchard Crossing, Andover, MA 01810; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Uridínové nukleozidové deriváty, kompozície a spôsoby použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.03.2023 
   Maximálna platnosť do  13.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2968385
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 27.11.2018 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2968385
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.02.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2968385
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 21.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 21.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 21.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 29.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2968385
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku