Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2968351
(11)  Číslo patentu  29288 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14774006.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2968351 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201313829984 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4174  A61K 9/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/022666 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/159245 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Allergan Holdings Unlimited Company; Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CEULEMANS, Jens, Jozef; Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse; BE;
COSTELLO, Tim; 300 North 3rd Street Suite 110, Wilmington, NC 28401; US;
JANS, Eugeen, Maria Jozef; Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse; BE;
HEYNS, Philip, Erna H.; Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Formulácie dávkovacieho modulátora opoidného receptora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.03.2023 
   Maximálna platnosť do  10.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2968351
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2968351
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.02.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2968351
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.11.2018 Typ Doručené
Opis 20.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 20.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 22.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 22.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2968351
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku