Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2968466
(11)  Číslo patentu  28981 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14773506.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2968466 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361780845 P, 201361909813 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.03.2013, 27.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/18  A61K 39/395  A61K 38/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/026841 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/160495 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALAVATTAM, Sreedhara; c/o Genentech Inc. 1 Dna Way, South San Francisco, CA 94080; US;
MALLANEY, Mary; 2091 Golden Gate Avenue, San Francisco, CA 94115; US;
GREWAL, Parbir; 1470 Fulton Street Apt 22, San Francisco, CA 94117; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL, v.o.s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Prípravky so zníženou oxidáciou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.03.2023 
   Maximálna platnosť do  13.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2968466
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2968466
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.02.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2968466
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.09.2018 Typ Doručené
Opis 17.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 17.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 23.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 23.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 23.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2968466
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku