Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2979497
(11)  Číslo patentu  29259 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14772570.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2979497 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361806821 P, 201361841230 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.03.2013, 28.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 48/14  H04W 48/16  H04W 88/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/032053 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/160882 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Apple Inc.; One Apple Park Way, Cupertino CA 95014; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GUPTA, Vivek; 4945 Bridgeview Lane, San Jose, California 95138; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Techniky na podporu zisťovania a výberu bezdrôtovej siete 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.03.2023 
   Maximálna platnosť do  27.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.11.2020 11/2020 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.11.2020 11/2020 PC4A
 
EP 2979497
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.11.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2020 15,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2979497
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 27.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.02.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2979497
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.11.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 23.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 09.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.09.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 09.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 09.09.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 18.09.2020 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.09.2020 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2020 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.09.2020 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 08.10.2020 Typ Odoslané
EP 2979497
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 08.10.2020 Intel Corporation inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Intel Corporation
Intel IP Corporation
2 Prevod majiteľa 08.10.2020 Apple Inc. Intel Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku