Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3049316
(11)  Číslo patentu  28068 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14771517.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3049316 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202013104353 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 41/00  B62D 65/18  B65G 17/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/067420 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/043826 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hösker Torsten; Seckacherstr. 1, 747 06 Osterburken; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hösker, Torsten; Seckacherstr. 1, 74706 Osterburken; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nadzemné dopravné zariadenie na skladovanie na strope montážneho zariadenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.08.2019 
   Maximálna platnosť do  14.08.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.05.2020 5/2020 MM4A
 
EP 3049316
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.08.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3049316
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 30.08.2018 199,00 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3049316
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 01.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.11.2018 Typ Odoslané
EP 3049316
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku