Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3046778
(11)  Číslo patentu  28147 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14766739.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3046778 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.12.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13185007 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.07.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B44C 1/17  B41M 3/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/069895 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/040113 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BASF SE; Carl-Bosch-Strasse 38, 670 56 Ludwigshafen am Rhein; DE;
LS Industrielacke GmbH; Im Winkel 8, 58285 Gevelsberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BIEHLER Manfred; Frühmessstrasse 20A, 768 31 Ilbesheim; DE;
LITZCKE Dieter; c/o LS Industrielacke GmbH, Im Winkel 8, 58285 Gevelsberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Termotransférové fólie na suché lakovanie povrchov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.09.2023 
   Maximálna platnosť do  18.09.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 24.11.2022 22/2022 SC4A
 
EP 3046778
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.03.2018 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.10.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3046778
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 14.09.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.09.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.09.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 31.08.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.08.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3046778
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.03.2018 Typ Doručené
Opis 19.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 19.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 19.03.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.03.2018 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 25.06.2018 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 11.10.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 23.10.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.11.2018 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.10.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 07.11.2022 Typ Odoslané
EP 3046778
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 25.06.2018 BIEHLER Manfred BIEHLER Manfred
LITZCKE Dieter LITZCKE Dieter
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.10.2018 BASF SE LS Industrielacke GmbH
LS Industrielacke GmbH BASF SE
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku