Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2968297
(11)  Číslo patentu  29888 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14764515.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2968297 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361789358 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/4439  A61K 31/4427  A61K 31/4178  A61P 27/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/030853 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/145986 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Verseon Corporation; 47071 Bayside Parkway, Fremont, California 94538; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHORT, Kevin, Michael; 48820 Kato Road Suite 100b, Fremont, CA 94538; US;
PHAM, Son, Minh; 48820 Kato Road Suite 100b, Fremont, CA 94538; US;
WILLIAMS, David, Charles; 48820 Kato Road Suite 100b, Fremont, CA 94538; US;
KITA, David, Ben; 48820 Kato Road Suite 100b, Fremont, CA 94538; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Multisubstituované aromatické zlúčeniny ako inhibítory serín proteázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.03.2021 
   Maximálna platnosť do  17.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2021 22/2021 MM4A
 
EP 2968297
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2968297
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.03.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.09.2020 265,00 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2968297
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Sprievodný list 21.12.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 21.12.2018 Typ Doručené
1c Opis 21.12.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.01.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zápise zmeny 09.04.2019 Typ Odoslané
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.04.2019 Typ Odoslané
EP 2968297
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.04.2019 Verseon Corporation Verseon Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku