Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2995680
(11)  Číslo patentu  29637 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14764116.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2995680 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361777655 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01H 1/00  A01H 5/00  C12N 15/82   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2014/057021 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/142334 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  National University Corporation Nagoya University; 1 Furo-cho Chikusa-ku Nagoya-shi, Aichi 464-8601; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KINOSHITA, Toshinori; c/o National University Corporation Nagoya University 1 Furo-cho Chikusa-ku, Nagoya-shi Aichi 464-8601; JP;
WANG, Yin; c/o National University Corporation Nagoya University 1 Furo-cho Chikusa-ku, Nagoya-shi Aichi 464-8601; JP;
INOUE, Shin-ichiro; c/o National University Corporation Nagoya University 1 Furo-cho Chikusa-ku, Nagoya-shi Aichi 464-8601; JP;
ONO, Natsuko; c/o National University Corporation Nagoya University 1 Furo-cho Chikusa-ku, Nagoya-shi Aichi 464-8601; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob zvýšenia fotosyntézy a výnosu rastlín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.03.2021 
   Maximálna platnosť do  11.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2021 22/2021 MM4A
 
EP 2995680
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2995680
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 08.03.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.02.2020 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2995680
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 27.12.2018 Typ Doručené
1a Opis 27.12.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 27.12.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 02.01.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 14.03.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 14.03.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 14.03.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2019 Typ Odoslané
EP 2995680
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku