Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2970878
(11)  Číslo patentu  28383 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14763797.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2970878 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361798627 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/029198 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/144682 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Truckee Applied Genomics, LLC; 460 Bush Street, San Francisco, CA 94108; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAKER, Tony K.; P.O. Box 2467, Truckee, CA 96160; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsoby a činidlá na udržiavanie viability rakovinových buniek v chirurgicky odobranom tkanive 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.03.2023 
   Maximálna platnosť do  14.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2970878
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2970878
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 31.07.2019 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.03.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.02.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2970878
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.08.2018 Typ Doručené
Opis 22.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 22.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 05.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 05.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 05.11.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.12.2018 Typ Odoslané
EP 2970878
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.11.2018 Truckee Applied Genomics, LLC Truckee Applied Genomics, LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku