Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2962435
(11)  Číslo patentu  29005 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14756635.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2962435 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361771698 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 12/801  H04L 29/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/019031 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/134309 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intel IP Corporation; 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95054; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RAMAMURTHI, Vishwanath; 847 West California Avenue Unit G, Sunnyvale, California 94086; US;
OYMAN, Ozgur; 425 Navaro Way Unit 117, San Jose, California 95134; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Adaptácia Link-aware streamovania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.02.2019 
   Maximálna platnosť do  27.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 05.11.2019 11/2019 MM4A
 
EP 2962435
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2962435
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2962435
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.11.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.10.2018 Typ Doručené
2a Opis 29.10.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 29.10.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 29.10.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.01.2019 Typ Odoslané
EP 2962435
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku