Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2961531
(11)  Číslo patentu  39394 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14756282.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2961531 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013900700, 2013903928 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.03.2013, 11.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU, AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  30.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01L 3/00  C12N 1/04  G02B 21/00  G01N 1/28  C12M 1/00  C12M 1/34  C12M 1/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AU2014/000193 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/131091 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GENEA IP HOLDINGS PTY LIMITED; Level 2 321 Kent Street, Sydney, NSW 2000; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VOM, Eduardo; 436 Elgar Road, Box Hill, Victoria 3128; AU;
DAVIES, Simon; 1/26 Symons Street, Preston, Victoria 3072; AU;
HIGGINS, Adrian; 436 Elgar Road, Box Hill, Victoria 3128; AU;
POULADI, Yassaman; 15 Princes Street, Ryde, New South Wales 2112; AU;
STEWART-STEELE, Ben; 158 Del Mar Shores Terrace, Solana Beach California; US;
SPENCE, Simon; Unit 1 1 Muir Street, Hawthorn, Victoria 3122; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Zariadenie, spôsob a systém na monitorovanie vývoja kultivovaných vzoriek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.03.2023 
   Maximálna platnosť do  03.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 30.06.2022 12/2022 SC4A
 
EP 2961531
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.03.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.03.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2961531
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2961531
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.03.2022 Typ Odoslané
Oznámenie k poplatkom 24.03.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 31.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 31.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 31.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.05.2022 Typ Odoslané
EP 2961531
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku