Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3039171
(11)  Číslo patentu  28168 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14755700.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3039171 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13182250 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.07.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B03C 1/32  B08B 3/10  B08B 3/14  B21B 45/02  C23G 1/00  C23G 1/02  C23G 1/08  C23G 1/36  C23G 3/00  C23G 3/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/068201 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/028527 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CMI UVK GmbH; Robert Bosch-Strasse 12, 56410 Montabaur; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SEHNER, Egon; Potsdamer Straße 5, 56235 Ransbach-Baumbach; DE;
WALSDORF, Wolfgang; Vulkanstraße 33, 56729 Ettringen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob spracovania moriaceho roztoku pre proces morenia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.08.2019 
   Maximálna platnosť do  27.08.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.05.2020 5/2020 MM4A
 
EP 3039171
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3039171
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.08.2018 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3039171
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.05.2018 Typ Doručené
1a Opis 29.05.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 29.05.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.06.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 20.07.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 20.07.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zápise zmeny 16.10.2018 Typ Odoslané
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.11.2018 Typ Odoslané
EP 3039171
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.10.2018 CMI UVK GmbH CMI UVK GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku