Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3024829
(11)  Číslo patentu  26023 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14755464.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3024829 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361859024 P, 201461952073 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.07.2013, 12.03.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 417/06  A61K 38/095  C07K 7/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/048317 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/013690 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ferring B.V.; Polaris Avenue 144, 2132 JX Hoofddorp; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WISNIEWSKI Kazimierz; 8274 Chandler Hill Ct., San Diego, CA 92127; US;
SCHTEINGART Claudio; 6912 Fisk Ave., San Diego, CA 92122; US;
RIVIERE Pierre; 3993 Via Cangrejo, San Diego, CA 92130; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Agonisti receptora vazopresínu-2 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.07.2023 
   Maximálna platnosť do  25.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 4/2018 SC4A
 
EP 3024829
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.12.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3024829
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 24.07.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.07.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.07.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.07.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.07.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3024829
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.12.2017 Typ Doručené
Opis 09.12.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 09.12.2017 Typ Doručené
Plná moc 09.12.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 09.12.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.12.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.03.2018 Typ Odoslané
EP 3024829
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku