Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3060392
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14755367.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3060392 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13189859 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.08.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 17/04  B32B 17/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/067903 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/058885 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE; Tour Saint-Gobain 12 place de l'Iris, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SIENERTH, Sandra; Kohlweg 23, 52072 Aachen; DE;
KREMERS, Stephan; Pfarrer Henckenstraße 7, 52525 Heinsberg; DE;
GY, René; 6 rue Arthur Rimbaud, F-93140 Bondy; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann and Partners, s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Kompozitné sklo s najmenej jednou chemicky predpätou tabuľou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3060392
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3060392
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 27.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 27.04.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 27.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
EP 3060392
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku