Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3036192
(11)  Číslo patentu  30025 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14752874.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3036192 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13181479, 13188730 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.08.2013, 15.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01B 33/141  C01B 33/145  D21H 17/37  D21H 17/68  D21H 21/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/067695 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/024951 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Akzo Nobel Chemicals International B.V.; Velperweg 76, 6824 BM Arnhem; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SANNE, Erik; Eduard Boyes gata 24, S-431 66 Mölndal; SE;
HANSSON, Freddie; Åkergatan 7 B, S-442 33 Kungälv; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Kremičitý sól 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.08.2019 
   Maximálna platnosť do  20.08.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.05.2020 5/2020 MM4A
 
EP 3036192
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3036192
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3036192
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.12.2018 Typ Doručené
1a Opis 18.12.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 18.12.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 18.12.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.12.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.04.2019 Typ Odoslané
EP 3036192
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku