Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2956310
(11)  Číslo patentu  32391 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14752098.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2956310 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361763948 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.02.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B42D 25/40  B32B 7/02  G06K 19/02  G06K 19/077  B32B 37/18  B32B 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/015939 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/126960 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Composecure, LLC; 500 Memorial Drive, Somerset NJ 08873; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HERSLOW, John; 1653 Rahway Road, Scotch Plains, NJ 07076; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Trvácna karta 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.02.2021 
   Maximálna platnosť do  12.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 2956310
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.01.2020 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2956310
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 09.10.2019 Typ Doručené
2b Opis 09.10.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 04.11.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 04.11.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2019 Typ Odoslané
EP 2956310
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku