Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3046789
(11)  Číslo patentu  29555 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14750310.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3046789 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013015630 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.07.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60H 3/06  F24F 13/28  B01D 46/00  B01D 46/10  B01D 46/52   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/002138 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/039717 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Daimler AG; Mercedesstrasse 137, 703 27 Stuttgart; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DENNINGER, Sabrina; Wassily-Kandinsky-Weg 3, 71679 Asperg; DE;
ENDERLE, Wolfgang; Alte Zimmerei 2, 73269 Hochdorf; DE;
PARVARESH, Negar; Tiefer Weg 32, 70599 Stuttgart; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Vzduchový filter pre vetracie zariadenie vozidla a spôsob jeho montáže 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.08.2021 
   Maximálna platnosť do  02.08.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.04.2022 8/2022 MM4A
 
EP 3046789
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3046789
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.07.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.07.2020 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3046789
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 14.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 14.12.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 16.01.2019 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2019 Typ Odoslané
EP 3046789
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku