Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3022163
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14748034.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3022163 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361846266 P, 201414325854 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.07.2013, 08.07.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.05.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03C 3/095  C03C 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/046637 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/009686 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Electric Glass Fiber America, LLC; 940 Washburn Switch Road, Shelby, NC 28150; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LI, Hong; 1621 Norman Drive, Sewickley, Pennsylvania 15143; US;
WESTBROOK, Paul A.; 148 Courtland Court, Lake Lure, North Carolina 28746; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Sklené kompozície, zvlákniteľné sklené kompozície a sklenené vlákna z nich vyrobené 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3022163
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 14.07.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3022163
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.09.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 23.09.2021 Typ Doručené
1b Opis 23.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.09.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 09.11.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 24.11.2021 Typ Doručené
4a Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.11.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 3022163
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku