Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3019153
(11)  Číslo patentu  29163 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14747855.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3019153 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13176114, 13194763 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.07.2013, 28.11.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.05.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 47/12  A61K 47/26  A61K 31/167  A61K 31/40  A61K 31/573   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/064824 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/004243 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Chiesi Farmaceutici S.p.A.; Via Palermo 26/A, 431 00 Parma; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MUSA, Rossella; c/o Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A, I-43100 Parma; IT;
PASQUALI, Irene; c/o Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A, I-43100 Parma; IT;
ASKEY-SARVAR, Azita; c/o Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A, I-43100 Parma; IT;
SCHIARETTI, Francesca; c/o Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A, I-43100 Parma; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Prášková formulácia zahŕňajúca anticholinergné, kortikosteroidné a beta-adrenergné látky na podávanie inhaláciou  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.07.2023 
   Maximálna platnosť do  10.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 3019153
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3019153
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.06.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.07.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.06.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.06.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3019153
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.11.2018 Typ Doručené
Opis 20.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 20.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 20.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 3019153
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku