Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3047188
(11)  Číslo patentu  38494 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14747313.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3047188 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201312284 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.07.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.07.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.01.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 21/04  F16L 21/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/064771 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/004215 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Crane Limited; 46-48 Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire SG4 0UD; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHOWKATHALI, Asif Hassan; 11 Summer Lodge Horace Gay Gardens, Letchworth, Hertfordshire SG6 4XS; GB;
REX, Brian; 32 Grays Lane, Hitchin Hertfordshire SG5 2HH; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Trubicové spojenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.07.2022 
   Maximálna platnosť do  09.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.01.2022 1/2022 SC4A
 
EP 3047188
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3047188
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.08.2021 298,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3047188
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.08.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 26.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 26.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.08.2021 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 28.10.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 10.12.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 10.12.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.12.2021 Typ Odoslané
EP 3047188
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku