Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2952513
(11)  Číslo patentu  31948 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14746209.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2952513 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013017167 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 417/10  A61K 31/427  A61P 1/04  A61P 1/12  A61P 3/06  A61P 3/10  A61P 9/04  A61P 9/10  A61P 9/12  A61P 11/00  A61P 13/04  A61P 13/12  A61P 19/06  A61P 35/00  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2014/052154 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/119681 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teijin Limited; 2-4, Nakanoshima 3-chome Kita-ku, Osaka-shi Osaka 530-0005; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KAWANA, Asahi; c/o Teijin Pharma Limited Tokyo Research Center 3-2 Asahigaoka 4-chome, Hino-shi Tokyo 191-0065; JP;
KANAZAWA, Chikashi; c/o Teijin Pharma Limited Tokyo Research Center 3-2 Asahigaoka 4-chome, Hino-shi Tokyo 191-0065; JP;
TAKAHASHI, Yoshimasa; c/o Teijin Pharma Limited Tokyo Research Center 3-2 Asahigaoka 4-chome, Hino-shi Tokyo 191-0065; JP;
SHIRAKURA, Takashi; c/o Teijin Pharma Limited Tokyo Research Center 3-2 Asahigaoka 4-chome, Hino-shi Tokyo 191-0065; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Derivát benzén-azolu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.01.2023 
   Maximálna platnosť do  30.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 24.11.2022 22/2022 PC4A
 
EP 2952513
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.09.2019 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.10.2022 30,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2952513
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.01.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.01.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.01.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2952513
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.09.2019 Typ Doručené
Opis 02.09.2019 Typ Doručené
Plná moc 02.09.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.09.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 02.09.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.09.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.10.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 28.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 28.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie neautorizovavného podania 04.11.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 04.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 08.11.2022 Typ Odoslané
EP 2952513
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 08.11.2022 Teijin Limited Teijin Pharma Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku