Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2950993
(11)  Číslo patentu  27765 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14745862.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2950993 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361758114 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 43/02  B29C 43/58  B29K 101/10  B29K 105/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/013595 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/120767 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Continental Structural Plastics, Inc.; 255 Rex Boulevard, Auburn Hills MI 48326; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GUHA, Probir, Kumar; 1507 Waverly Drive, Troy, MI 48098; US;
SHAH, Mayur, S.; 1699 Foresthill Drive, Rochester Hills, MI 18306; US;
HAMNER, Kim, Robert; 255 Rex Boulevard, Auburn Hills, MI 48326; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vákuové tvárnenie výrobkov z teplom tvrditeľných fólií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.01.2023 
   Maximálna platnosť do  29.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2950993
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2950993
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.12.2018 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.01.2020 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.01.2021 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.01.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2950993
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.07.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.07.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 03.07.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 03.07.2018 Typ Doručené
2c Opis 03.07.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2018 Typ Odoslané
EP 2950993
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku