Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3036298
(11)  Číslo patentu  29193 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14744061.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3036298 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201314854 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07F 7/08  C08K 3/36  C08K 9/06  C09C 1/30  C09J 11/06  C09J 121/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/065839 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/024727 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Henkel IP & Holding GmbH; Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FLEMING, Eimear; Apartment 3 Carlisle Court 351 Harolds Cross Road, 6W Dublin; IE;
NOLAN, Darren; 261 The Oaks Belgard Heights, Tallaght Dublin 24; IE;
KNEAFSEY, Brendan; 75 HermitageRoad Hermitage Park, Lucan Dublin; IE;
LEDWITH, Deirdre; 11 Avondale Avenue, Phibsboro Dublin 7; IE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Zlepšené spojovacie alebo vulkanizačné kompozície 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.07.2022 
   Maximálna platnosť do  23.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 3036298
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3036298
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.06.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.07.2020 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.07.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3036298
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.11.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.11.2018 Typ Doručené
2a Opis 22.11.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 22.11.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 22.11.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.02.2019 Typ Odoslané
EP 3036298
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku