Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3062998
(11)  Číslo patentu  30033 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14744055.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3062998 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013221967 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.09.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29D 30/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/065781 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/062753 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Continental Reifen Deutschland GmbH; Vahrenwalder Strasse 9, 301 65 Hannover; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LINNE, Stefan; Nektarweg 2a, 30900 Wedemark; DE;
REITMANN, Sebastian; Glückauf-Str. 30, 31558 Hagenburg; DE;
GERIGHAUSEN, Martin; Berliner Strasse 4h, 30890 Barsinghausen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na výrobu pneumatiky motorového vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.07.2023 
   Maximálna platnosť do  23.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 3062998
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.02.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3062998
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.06.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.07.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.07.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.07.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3062998
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.02.2019 Typ Doručené
Opis 07.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 07.02.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 07.02.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.02.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.04.2019 Typ Odoslané
EP 3062998
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku