Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3017286
(11)  Číslo patentu  39760 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14741677.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.06.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3017286 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  22727613 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.07.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.05.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/49  G01N 1/28  G01N 1/38  G01N 15/14  G01N 15/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IL2014/050585 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/001553 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  S.D. Sight Diagnostics Ltd.; 23 Menachem Begin Rd, Floor 15,, 6618356 Tel Aviv; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  POLLAK Joseph Joel; 8 Migdal Eder Street, 9090900 Neve Daniel; IL;
HOURI YAFIN Arnon; 13 ELAZAR Hamodai St., 9367116 Jerusalem; IL;
SALPETER Seth J.; 14/2 Shai Agnon Street, 935 89 Jerusalem; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob, súprava a systém na získavanie snímok vzoriek krvi 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.06.2023 
   Maximálna platnosť do  30.06.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.08.2022 15/2022 SC4A
 
EP 3017286
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.05.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3017286
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.06.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3017286
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.05.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 11.07.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.07.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.07.2022 Typ Odoslané
EP 3017286
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku