Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2946848
(11)  Číslo patentu  28846 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14740951.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2946848 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013007808 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 22/20  B21D 53/88  C21D 1/18  C21D 9/00  C22C 38/00  C22C 38/14  C22C 38/58  B21D 22/02  B32B 15/01  C21D 6/00  C21D 8/00  C21D 1/673  C22C 38/02  C22C 38/04  C22C 38/06  C22C 38/08  C22C 38/12  C22C 38/16  C22C 38/28  C22C 38/32  C22C 38/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2014/050833 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/112594 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.); 2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MIZUTA, Naoki; c/o Kakogawa Works in Kobe Steel, Ltd. Kanazawa-cho 1, Kakogawa-shi, Hyogo 675-0137; JP;
ASAI, Tatsuya; c/o Kakogawa Works in Kobe Steel, Ltd. Kanazawa-cho 1, Kakogawa-shi, Hyogo 675-0137; JP;
YAMANO, Takayuki; c/o Kakogawa Works in Kobe Steel, Ltd. Kanazawa-cho 1, Kakogawa-shi, Hyogo 675-0137; JP;
HOSHIKA, Tetsuji; c/o Kakogawa Works in Kobe Steel, Ltd. Kanazawa-cho 1, Kakogawa-shi, Hyogo 675-0137; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a.s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby oceľových dielov formovaných lisovaním za horúca 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.01.2023 
   Maximálna platnosť do  17.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2946848
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2946848
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.12.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.12.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.12.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.12.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2946848
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.10.2018 Typ Doručené
Opis 15.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 15.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 15.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.01.2019 Typ Odoslané
EP 2946848
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku