Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2946613
(11)  Číslo patentu  28521 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14740575.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2946613 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201313743652 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 52/06  H04W 72/04  H04W 88/02  H04W 52/24  H04W 52/38  H04W 52/36   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/011598 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/113424 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Apple Inc.; One Apple Park Way, Cupertino CA 95014; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YANG, Rongzhen; Room 28-1401 No. 99 JingGu East Road, Shanghai 200240; CN;
YIN, Hujun; 14315 Springer Ave., Saratoga, California 94087; US;
SCHMIDT, Andreas; Alter Weg 1a, 38124 Braunschweig NI; DE;
CHEN, Feng; Room 403 No. 21 1811. Ave ZhangYang Road Pudong district, Shanghai 200135; CN;
FWU, Jong-Kae; 1519 Dominion Ave., Sunnyvale, California 94087; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Schémy riadenia prenosového výkonu pre komunikácie D2D 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.01.2021 
   Maximálna platnosť do  15.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.11.2020 11/2020 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.11.2020 11/2020 PC4A
4 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 29.09.2021 18/2021 MM4A
 
EP 2946613
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.10.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2020 15,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2946613
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.01.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.12.2019 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2946613
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.09.2018 Typ Doručené
Opis 26.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 26.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.12.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 09.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 09.09.2020 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 09.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2020 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 18.09.2020 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.09.2020 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2020 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.09.2020 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 30.09.2020 Typ Odoslané
EP 2946613
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 29.09.2020 Intel Corporation inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Intel Corporation
Intel Deutschland GmbH
2 Prevod majiteľa 29.09.2020 Apple Inc. Intel Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku