Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2946000
(11)  Číslo patentu  32446 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14740475.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2946000 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201313743936 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10G 47/00  C10G 49/22  C10G 65/10  C10G 65/12  C10G 67/02  C10G 47/26  C10G 1/08  B01J 8/18  B01J 19/24  C10G 67/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/011022 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/113285 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lummus Technology LLC; 1515 Broad Street, Bloomfield, New Jersey 07003-3096; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MUKHERJEE, Ujjal K.; 6 Grove Terrace, Montclair, NJ 07042; US;
BALDASSARI, Mario C.; 37 Holly Drive, Morris Plains, NJ 07950; US;
GREENE, Marvin I.; 2310 Wickham Terrace, Clifton, NJ 07013; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Konverzia asfaltového dechtu v hydrokrakovacom procese zvyšku s fluidným lôžkom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.01.2023 
   Maximálna platnosť do  10.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 2946000
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.12.2019 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2020 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2946000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 23.10.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 23.10.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 14.11.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 14.11.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 14.11.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.11.2019 Typ Odoslané
EP 2946000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku