Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2946206
(11)  Číslo patentu  30631 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14740167.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2946206 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361754600 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/48  G01N 33/50  C12Q 1/56   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/012090 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/113701 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Takeda Pharmaceutical Company Limited; 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  JOSEPH, Kusumam; 2864 Colonnade Drive, Mt. Pleasant, SC 29466; US;
KAPLAN, Allen, P.; 17 Logan Street, Charleston, SC 29401; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Jiří Čermák, advokátJUDr. Jiří Čermák, advokát; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Hodnotenie, testovanie a liečenie porúch sprostredkovaných pKal 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.01.2022 
   Maximálna platnosť do  17.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 07/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.12.2021 23/2021 PC4A
 
EP 2946206
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.03.2019 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.12.2019 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.12.2020 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2946206
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.04.2019 Typ Doručené
1a Opis 09.04.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 09.04.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.04.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 25.04.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 25.04.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 25.04.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.06.2019 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis prevodu 11.11.2021 Typ Doručené
5a Doklad o prevode 11.11.2021 Typ Doručené
5b Doklad o prevode 11.11.2021 Typ Doručené
5c Plná moc 11.11.2021 Typ Doručené
5d Sprievodný list 11.11.2021 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.11.2021 Typ Platba
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.11.2021 Typ Odoslané
EP 2946206
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 23.11.2021 Takeda Pharmaceutical Company Limited Dyax Corp.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.11.2021 JUDr. Jiří Čermák, advokátJUDr. Jiří Čermák, advokát inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku